ΚΑΡΔΙΤΣΑ. NEO ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ VOUCHER 2014, 25 έως 29 χρονών

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η Eπιδοτούμενη Eκπαίδευση Ανέργων Νέων, ηλικίας από 25 έως 29 ετών από Αδειοδοτημένους Παρόχους Κατάρτισης.
Στόχος
του προγράμματος είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των νεοεισερχόμενων άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία θα καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.
Ειδικότερα το πρόγραμμα διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των γνώσεών τους με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος και προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων:
 • Θεωρητική Κατάρτιση 100 ωρών &
 • Πρακτική Άσκηση  420 ωρών (όχι παραπάνω από 6 μήνες) 

ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ
Το 2014 θα γίνουν 30.000 προσλήψεις μέσω της επιταγής κατάρτισης voucher. Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:
 • 12.000 θα είναι άνεργοι Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ
 • 18.000 θα είναι άνεργοι Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Οι δικαιούχοι επιλέγονται βάσει κριτηρίων, με τη μορφή μοριοδότησης. Τα κριτήρια μοριοδότησης είναι :
 • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας (από 0-6 μήνες, από 7-12 μήνες, από 13 μήνες και άνω)
 • Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό για το οικονομικό έτος 2014
 • Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας

ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
 • Πτυχιούχοι  ΑΕΙ / ΤΕΙ → Συνολική Αμοιβή 2.550€
 • Απόφοιτοι  δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης   Συνολική Αμοιβή 2.280€
 • Ιατροφαρμακευτική κάλυψη καθόλη την διάρκεια του προγράμματος.
 • Πρόσθετη Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθόλη την διάρκεια της Απασχόλησης (επαγγελματικός κίνδυνος, ατύχημα).

ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • Πλήρης απασχόληση καταρτισμένου προσωπικού σε ειδικότητες του κλάδου, που η επιχείρηση θα επιλέξει, κατόπιν επιλογής σας, για διάστημα 6 μηνών χωρίς κανένα κόστος (μισθολογικό – εργοδοτικό)
 • Κάλυψη εργοδοτικών εισφορών για τις επιχειρήσεις που θα προσλάβουν μόνιμο προσωπικό, μετά την πάροδο των 5 μηνών απασχόλησης.
 • Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις οι οποίες επιδοτούνται από άλλα προγράμματα απασχόλησης, χωρίς κανένα περιορισμό.


You may also like